نرم افزار های مورد نیاز جهت استفاده از سرویس ادوبی کانکت.